Deskundig advies
Zeer scherpe prijzen
Kennis > Omvormers > Conformiteitsverklaring

Conformiteitsverklaring omvormers

Verplicht voor eigenaren van zonnepanelen

Wanneer u investeert in zonnepanelen, is de conformiteitsverklaring een essentieel document. Het garandeert dat uw omvormers voldoen aan de relevante EU-standaarden en -richtlijnen. Het aanvragen en opstellen van een EU-conformiteitsverklaring is een cruciaal proces om te zorgen dat uw zonnepanelen systeem veilig en efficiënt functioneert. Wij vertellen u graag alles wat u moet weten over de conformiteitsverklaring voor zonnepanelen, van het belang ervan tot hoe u deze kunt verkrijgen.

Wat houdt een conformiteitsverklaring in?

Een conformiteitsverklaring is een document dat aantoont dat een product, zoals een omvormer voor zonnepanelen, voldoet aan alle wettelijke eisen binnen de Europese Unie. Deze verklaring bewijst dat het product getest is en conformiteit toont met de relevante EU-richtlijnen en -standaarden. Het bezitten van een conformiteitsverklaring is een belangrijke stap in het waarborgen van de veiligheid en prestaties van uw zonne-energiesysteem.

Het gebruik van een zonnepaneelsysteem of omvormers zonder een geldige conformiteitsverklaring brengt verschillende risico’s en gevolgen met zich mee, zowel op het gebied van veiligheid als in juridisch en financieel opzicht. Hier zijn enkele belangrijke overwegingen:

Veiligheidsrisico’s:

Zonder conformiteitsverklaring is er geen garantie dat de omvormers en zonnepanelen veilig zijn in gebruik. Dit kan leiden tot elektrische risico’s zoals kortsluiting, elektrische schokken of zelfs brand.

Gebrekkige prestaties:

Producten zonder conformiteitsverklaring kunnen ondermaats presteren, wat resulteert in een lagere energieopbrengst en efficiëntie van uw zonnepaneelsysteem.

Juridische en regelgeving risico’s:

Het ontbreken van een conformiteitsverklaring betekent dat het systeem mogelijk niet voldoet aan de lokale en Europese regelgeving. Dit kan leiden tot juridische problemen, waaronder boetes of verplichte verwijdering van het systeem. Veel verzekeraars eisen dat elektrische systemen, waaronder zonnepanelen, voldoen aan bepaalde normen. Zonder conformiteitsverklaring kan het zijn dat uw systeem niet gedekt is onder uw verzekering, wat problematisch is bij schade of defecten.

Financiële risico’s:

Een niet-gecertificeerd systeem kan meer onderhoud vereisen en kan eerder defect raken, wat uw investering en het verwachte rendement negatief beïnvloedt. Mocht blijken dat uw systeem niet voldoet aan de vereisten, dan kunnen de kosten voor vervanging of aanpassing aanzienlijk zijn. Voor sommige subsidies en stimuleringsmaatregelen voor duurzame energie is een conformiteitsverklaring vereist. Zonder deze verklaring komt u mogelijk niet in aanmerking voor dergelijke financiële steun

Reputatierisico’s bij zakelijk gebruik:

Bedrijven die investeren in niet-gecertificeerde systemen kunnen hun reputatie schaden, vooral als duurzaamheid en veiligheid belangrijk zijn voor hun merkimago.

Hoe lang is een conformiteitsverklaring geldig?

De geldigheidsduur van een conformiteitsverklaring voor zonnepanelen kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de specifieke richtlijnen waaraan het product voldoet. Het is belangrijk om de geldigheidsperiode te controleren bij het verkrijgen van uw verklaring, zodat u zeker weet dat uw systeem voortdurend voldoet aan de geldende normen.

Hoe kom ik aan een conformiteitsverklaring?

Het verkrijgen van een conformiteitsverklaring voor uw zonnepanelen omvormers is doorgaans de verantwoordelijkheid van de fabrikant of leverancier. Zij moeten ervoor zorgen dat hun producten getest zijn en voldoen aan de EU-normen. Als koper kunt u bij de aanschaf van uw omvormer vragen om deze verklaring om te verzekeren dat uw product aan de vereisten voldoet.

Voorbeeld conformiteitsverklaring

Een standaard conformiteitsverklaring bevat belangrijke informatie over het product, zoals de naam van de fabrikant, de specificaties van het product, en de referenties van de EU-richtlijnen waaraan het voldoet. Een voorbeeld van een CE-conformiteitsverklaring of een EG-verklaring van overeenstemming kan u helpen te begrijpen welke informatie opgenomen moet zijn in deze documenten.

Een voorbeeld van hoe een conformiteitsverklaring er in de basis uit zou kunnen zien:

Fabrikant: [Naam van de Fabrikant]
Adres: [Adres van de Fabrikant]

Product: Zonne-energie Omvormer
Model/Type: [Model- of typenummer]
Serienummer: [Indien van toepassing]

Verklaring: Hierbij verklaart [Naam van de Fabrikant] dat de hierboven beschreven omvormer voldoet aan de volgende normen en regelgeving:

 •   Richtlijn voor Laagspanningsapparatuur 2014/35/EU
 •   Elektromagnetische Compatibiliteit Richtlijn 2014/30/EU
 •   RoHS Richtlijn 2011/65/EU

Deze verklaring is gebaseerd op de conformiteit van het product met de volgende harmonisatie normen:

 •   EN 62109-1: Veiligheid van elektrische omvormers – Deel 1: Algemene vereisten
 •   EN 62109-2: Veiligheid van elektrische omvormers – Deel 2: Bijzondere vereisten voor omvormers

Extra Informatie:
[Eventuele aanvullende informatie over tests, certificering of technische specificaties]

Plaats en Datum van Uitgifte: [Plaats], [Datum]
Naam en Handtekening van Bevoegde Persoon:
[Naam]
[Handtekening]
[Functie binnen de Organisatie]

Met een conformiteitsverklaring bent u ervan verzekerd dat uw omvormers voldoen aan eisen die op Europees niveau gelden. Onderstaand enkele belangrijke eisen.

Elektrische veiligheid (Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU):

 •   Omvormers moeten veilig zijn in termen van elektrische constructie, bescherming tegen elektrische schokken, en isolatie.
 •   Ze moeten ook beschikken over adequate bescherming tegen oververhitting, kortsluiting en overbelasting.

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC Richtlijn 2014/30/EU):

 •   Omvormers moeten zodanig ontworpen zijn dat ze geen elektromagnetische storing veroorzaken die normale radio-, televisie- of andere apparatuur zou kunnen beïnvloeden.
 •   Ze moeten ook bestand zijn tegen externe elektromagnetische storingen om een betrouwbare werking te garanderen.

Restrictie van gevaarlijke stoffen (RoHS-Richtlijn 2011/65/EU):

 •   De omvormers moeten vrij zijn van bepaalde gevaarlijke stoffen zoals lood, kwik, cadmium, en bepaalde brandvertragers.

Algemene veiligheidsnormen (EN 62109-1 & EN 62109-2):

 •   De omvormers moeten voldoen aan specifieke veiligheidsnormen die betrekking hebben op de constructie en het ontwerp, waaronder bescherming tegen toegang tot gevaarlijke delen, en stabiliteit en mechanische weerstand.

Prestaties en efficiëntie:

 •   Ze moeten een bepaalde mate van efficiëntie bieden in het omzetten van zonne-energie naar bruikbare elektrische energie.
 •   De omvormers moeten betrouwbaar functioneren onder verschillende omgevingscondities zoals temperatuur, vochtigheid en lichtintensiteit.

Productinformatie en labeling:

 •   Duidelijke labeling met betrekking tot de fabrikant, model/type, en eventueel serienummer.
 •   Technische specificaties moeten duidelijk worden vermeld, inclusief vermogensbereik, ingangsspanning, en maximale efficiëntie.

Hoe stelt u een conformiteitsverklaring op?

Het opstellen van een EU-conformiteitsverklaring is meestal de taak van de fabrikant. Zij moeten ervoor zorgen dat het product getest is door een geaccrediteerde instantie en dat het voldoet aan alle relevante EU-richtlijnen en -standaarden. Als u als fabrikant of importeur een conformiteitsverklaring moet opstellen, is het raadzaam om samen te werken met een gespecialiseerde jurist of consultant.

Merken omvormers

Hier volgen de conformiteitsverklaringen van onze omvormers:

Veelgestelde vragen

Wat is een conformiteitsverklaring?
Een conformiteitsverklaring is een document dat bevestigt dat een product voldoet aan de EU-richtlijnen en -standaarden.
Hoe lang is een conformiteitsverklaring geldig?
De geldigheidsduur kan variëren. Controleer altijd de specifieke details van uw conformiteitsverklaring.
Waarom is een conformiteitsverklaring belangrijk?
Het is belangrijk voor de veiligheid, kwaliteit en wettelijke naleving van uw zonne-energiesysteem.
Is een CE certificaat verplicht?
Ja, een CE-certificaat is verplicht voor veel producten die binnen de EU worden verkocht, waaronder omvormers voor zonnepanelen.
Wat is een CE certificaat?
Een CE-certificaat is een markering die aangeeft dat een product voldoet aan de EU-richtlijnen en -standaarden voor veiligheid, gezondheid en milieu.