Deskundig advies
Zeer scherpe prijzen
Terug

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Zonnemarkt B.V., handelend onder de handelsnaam “Zonnemarkt” en op alle met Zonnemarkt B.V. aangegane overeenkomsten.

 

1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

 

1.3 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Zonnemarkt B.V. is ingestemd.

 

1.4 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsites dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Zonnemarkt B.V. in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

 

1.5 Zonnemarkt B.V. is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

 

1.6 Zonnemarkt B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Zonnemarkt zijn altijd vrijblijvend en ondeelbaar, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Prijslijsten, brochures, opbrengst- en terugverdientijd berekeningen en andere gegevens die door Zonnemarkt worden verstrekt, binden Zonnemarkt niet. Zonnemarkt is nimmer gebonden aan afwijkingen in een aanvaarding, waaronder begrepen aanvaarding van slechts bepaalde onderdelen van een aanbieding. Leverings- c.q. uitvoeringstermijnen in een aanbieding zijn steeds indicatief.

 

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

 

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

 

2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: – de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; – een offerte door de Koper is getekend en door Zonnemarkt B.V. ontvangen ingeval door Zonnemarkt B.V. een op naam gestelde offerte is uitgebracht; – de potentiële Koper zijn gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Zonnemarkt B.V. via elektronische weg heeft verzonden en deze data door Zonnemarkt B.V. is ontvangen.

 

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd, dan wel per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Zonnemarkt B.V. herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Zonnemarkt B.V. de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

 

2.6 Koper en Zonnemarkt B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Zonnemarkt B.V. gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

 

2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Zonnemarkt B.V. garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

2.8 Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden, subsidiebedragen en alle andere factoren, die eventueel ten grondslag liggen aan de beslissing van de Koper om een overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Zonnemarkt B.V., zijn voor risico van de Koper.

 

2.9 Bij annulering van een overeenkomst door Koper zijn door Koper de volgende bedragen aan Zonnemarkt B.V. verschuldigd: 15% van de hoofdsom na 3 dagen bedenktijd vanaf datum overeenkomst, na communicatie van de installatiedatum 50% van de hoofdsom en na 14 dagen voor aanvang van de geplande werkzaamheden 80% van de hoofdsom. De betreffende bedragen dienen binnen 14 dagen na annulering te zijn betaald.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn, indien niet anders overeengekomen, uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.

 

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

 

3.3 De Koper is de overeengekomen prijs verschuldigd. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Zonnemarkt B.V. worden gecorrigeerd.

 

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

 

3.5 Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Zonnemarkt B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft niet-consumenten niet recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst binnen 10 dagen per aangetekende brief ontbinden, tenzij; de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

3.6 Indien levering van (een deel van) de producten zoals genoemd op de overeenkomst om enige reden niet (meer) mogelijk is, dan is Zonnemarkt B.V. gerechtigd deze goederen te vervangen door producten van ten minste gelijkwaardige kwaliteit.

Artikel 4. Betaling

4.1 Bij bestellingen kan op de volgende manieren worden betaald: – vooruitbetaling door middel van een giro- of bankoverschrijving, de bestelde goederen worden verstuurd na ontvangst van de betaling; – aanbetaling bij bestellingen waarvoor een levertijd geldt van meer dan 2 weken of bij bestellingen ter waarde van meer dan € 1000,-. In de praktijk geldt dit vooral bij de grotere producten/systemen zoals bij zonneboilersystemen of zonnepaneelsystemen. Het resterende bedrag dient dan of voor bezorging (liefst elektronisch via internetbankieren) of contant tijdens het afhalen te worden voldaan. Hierover is voorafgaand overleg mogelijk; – op rekening (betaling binnen 3 dagen na ontvangst factuur / goederen), alleen in samenspraak met Zonnemarkt B.V. en niet via de internetsite; Zonnemarkt B.V. kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

 

4.2 In het geval door Zonnemarkt B.V. een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

 

4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

 

4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke incassokosten van welke aard dan ook, die Zonnemarkt B.V. als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken. De door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag en nooit meer dan de maximaal toegestane incassokosten. Levering van producten en/of diensten kan tot betaling van de factuurprijs worden opgeschort.

 

4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Zonnemarkt B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

4.6 Als de Koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Zonnemarkt B.V. zonder enige voorafgaande sommatie en/ of ingebrekestelling gerechtigd de producten terug te halen en de overeenkomst te ontbinden. Koper verleent Zonnemarkt B.V. toestemming om de producten zo nodig te verwijderen en terug te halen, alsmede zal koper Zonnemarkt B.V. daartoe alle gelegenheid verschaffen. Deze toestemming ziet ook op de situatie waarin natrekking of iets dergelijks zou hebben plaats gevonden. Verwijdering van de producten geschiedt voor rekening van Koper. Bij verwijdering van de producten is Zonnemarkt B.V. niet gehouden de voor het product aangebrachte leidingen, appendages e.d. te verwijderen en/of de getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken.

 

4.7 Koper heeft geen recht op verrekening van aan Zonnemarkt B.V. verschuldigde bedragen, indien Zonnemarkt B.V. op enigerlei wijze gehouden is om enig bedrag aan Klant te betalen.

Artikel 5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. De uiterste leveringstermijn is 20 weken na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 16 weken is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Voor sommige producten, met name de zonnepaneelsystemen, gelden echter sterk wisselende levertijden en marktprijzen afhankelijk van de actuele wereldwijde vraag en aanbod. Zonnemarkt B.V. zal veranderde levertijden zo spoedig mogelijk kenbaar maken. Zonnemarkt B.V. kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

 

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Zonnemarkt B.V. streeft ernaar vertragingen binnen drie werkdagen per e-mail of telefonisch aan de Koper te melden.

 

5.3 Indien levering/installatie op verzoek van Koper dient plaats te vinden later dan 3 maanden na datum opdracht, is Koper een aanbetaling van 10% van de koop- en aanneemsom verschuldigd (te betalen binnen 3 dagen na facturatie).

 

5.4 Leveringen van bestellingen die worden verstuurd vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

 

5.5 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper. Bij leveringen die door de Koper worden afgehaald gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper op het moment van overdracht maar in ieder geval nog voor het inladen.

 

5.6 Leveringen kunnen om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden.

 

5.7 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1 De consument-Koper heeft bij een op afstand gesloten overeenkomst het recht zonder boete of opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14 werkdagen na ontvangst. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd speciaal bestelde en samengestelde producten (vrijwel altijd bij zonnepaneelsystemen) en software of andere producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is. De consument-Koper is aansprakelijk voor schade aan geretourneerde producten ook als die door het transport terug is veroorzaakt.

 

6.2 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Zonnemarkt B.V. zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument-Koper aan Zonnemarkt B.V. betaalde.

 

6.3 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument-Koper.

 

6.4 Het herroepingsrecht geldt niet voor de zakelijk Koper.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Zonnemarkt B.V. is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 8. Installatie en montage

8.1 Het product wordt door koper zelf geïnstalleerd en aangesloten, tenzij is overeengekomen dat de installatie van het product door Zonnemarkt B.V. wordt uitgevoerd. Onder installatie wordt hier verstaan de plaatsing en indien nodig aansluiting van het product op zodanige wijze dat in gegeven omstandigheden een goed rendement behaald kan worden. Eventuele graaf- en breekwerkzaamheden en het boren door verdiepingsvloeren vallen niet onder de standaard installatiewerkzaamheden. Deze kunnen eventueel in overleg als meerwerk worden uitgevoerd.

 

8.2 De Koper is jegens Zonnemarkt B.V. verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen c.q. voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product c.q. de juiste werking van het product in gemonteerde staat.

 

8.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de Koper in het geval van het verrichten van diensten door Zonnemarkt B.V. in ieder geval voor eigen rekening en risico dat: a) het personeel van Zonnemarkt B.V. c.q. de door haar ingeschakelde derde, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Zonnemarkt B.V. dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Koper heeft medegedeeld. b) de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport. c) de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage. d) alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen. e) er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst. f) voor zover van toepassing zorgt de Koper ervoor dat Zonnemarkt B.V. tijdig kan beschikken over de voor de diensten benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door koper in het kader van de uitvoering van de diensten te verschaffen gegevens.

 

8.4 De Koper dient ervoor zorg te dragen dat de (on)roerende zaak, waaraan de werkzaamheden worden verricht, vrij is van gebreken. Zij dient er tevens voor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van Zonnemarkt B.V. of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege Zonnemarkt B.V. geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de koper Zonnemarkt B.V. hiervan tijdig in kennis te stellen.

 

8.5 De Klant zorgt ervoor dat eventueel wegvallen van de spanning van het elektrisch systeem niet tot problemen leidt bij bijvoorbeeld computers of een alarmsysteem. Zonnemarkt B.V. doet zijn best om de spanningsloze periode aan te kondigen en zo kort mogelijk te houden, maar erkent geen aansprakelijkheid voor schade die hiermee kan samenhangen of volgen.

 

8.6 Als in de offerte ook aansluiting van het product op de meterkast is opgenomen, dan wordt daaronder verstaan het plaatsen van een nieuwe stroomgroep en bekabeling vanaf die stroomgroep. Verdere aanpassingen zoals verzwaring van de hoofdzekering of hoofdkabel vallen daar niet onder.

 

8.7 Bij Oplevering controleert de Koper de producten en de Installatie. De Koper accepteert de (op)levering van de producten en installatie door ondertekenen van het opleverformulier.

 

8.8 Als voor monitoring van de producten een verbinding met internet nodig is, doet Zonnemarkt B.V. haar uiterste best om de verbinding bij oplevering tot stand te hebben gebracht. Mocht dat niet lukken dan voert Zonnemarkt B.V. gedurende maximaal een half uur controles uit om de meest voorkomende oorzaken voor verbindingsproblemen te verhelpen. Eventuele hulp daarna bij het tot stand brengen van de internetverbinding is geen onderdeel van de overeenkomst. In overleg kan de Koper daarvoor met Zonnemarkt B.V. een aparte afspraak maken.

 

8.9 Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; onjuistheden in de door Koper verlangde constructies en werkwijzen; gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door koper ter beschikking worden gesteld; gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht. Koper draagt tevens het risico voor schade door en ten gevolge van het boren door elektriciteit-, water- en cv-leidingen.

 

8.10 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de koper. Koper is tevens een aanbetaling van 10% van de koop- en aanneemsom verschuldigd (te betalen binnen 3 dagen) als de Installatie en Oplevering uitgesteld worden doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan.

 

8.11 Zonnemarkt B.V. spant zich in om diensten tijdig uit te voeren. Zonnemarkt B.V. is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt diensten tijdig uit te voeren. In het geval de installatie niet functioneert heeft de Klant geen recht op vergoeding voor het eventuele verlies in opbrengst dat is opgetreden.

 

8.12 Zonnemarkt B.V. zal zich inspannen de door haar te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren. In het geval dat er, voor of tijdens installatie, naar (nader) inzicht van Zonnemarkt B.V. niet op een voor haar veilige, correcte en duurzame wijze kan worden geïnstalleerd, is Zonnemarkt niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Zonnemarkt kan de overeenkomst dan zonder kosten annuleren.

 

8.13 Indien er sprake is van meerwerk of extra hulpmiddelen (bv. in het geval een kraan of hoogwerker benodigd is) is Zonnemarkt B.V. gerechtigd om dit bij de Koper in rekening te brengen. Meerwerk en extra benodigde hulpmiddelen zullen – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk door Zonnemarkt B.V. aan koper worden medegedeeld. De koper wordt geacht akkoord te zijn met de hiermee samenhangende kosten, tenzij de koper schriftelijk bezwaar maakt binnen vijf dagen na de voornoemde kennisgeving door Zonnemarkt B.V.

Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Voor door Zonnemarkt B.V. geleverde producten geldt de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Indien deze regeling voor de consument- Koper nadelig is in vergelijking met de rechten die de consument- Koper jegens Zonnemarkt B.V. kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand dan gelden minimaal de rechten conform de wet en overeenkomst op afstand. Praktisch gezien betekent dit dat de consument-Koper bij een gebrek buiten zijn schuld recht heeft op gratis reparatie of vervanging van de aankoop gedurende een periode van ten minste 2 jaar.

 

9.2 Zonnemarkt B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Zonnemarkt B.V.. Zonnemarkt B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

In het bijzonder, maar niet limitatief, is Zonnemarkt niet aansprakelijk:
–              voor schade die bij normale uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs onvermijdbaar is (bijvoorbeeld lichte krasschade aan dakpannen), schade toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;
–              voor verlies in opbrengst/rendement;
–              voor de gevolgen van wijzigingen in de belasting en/of energie wetgeving, indien de monetaire opbrengst dan wel besparing door de installatie lager wordt dan op het moment van het afsluiten van de overeenkomst;
–              voor het niet toekennen van enige BTW-teruggaaf.

9.3 De aansprakelijkheid van Zonnemarkt voor schade zal nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 

9.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: – indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Zonnemarkt B.V. of de fabrikant zijn verricht; – indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; – indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; – indien beschadiging is ontstaan door externe oorzaken of invloeden; – indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

 

9.5 Garanties zijn door Koper niet over te dragen aan derden.

 

9.6 De Koper is gehouden Zonnemarkt B.V. te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Zonnemarkt B.V. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

 

9.7 Het is mogelijk dat Zonnemarkt B.V. op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Zonnemarkt B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is Zonnemarkt B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, onwerkbare weersomstandigheden, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Zonnemarkt B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/ of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

 

11.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Zonnemarkt B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1 Zonnemarkt B.V. zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.

 

12.2 Zonnemarkt B.V. neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

13.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Zonnemarkt B.V. of overeenkomsten gesloten met Zonnemarkt B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 14. Diversen

14.1 Zonnemarkt B.V. is gevestigd te (1322 AE) Almere, Antennestraat 40 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 57567395. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Zonnemarkt B.V. op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsites.

 

14.2 Zonnemarkt B.V. streeft ernaar om de door haar ontvangen e- mails uiterlijk binnen vijf werkdagen te beantwoorden.

 

Algemene Voorwaarden Zonnemarkt B.V. 1-1-2018